banner_pro0

Pig

Dùng cho heo con từ 05 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi
 Dùng cho heo con tập ăn đến 20kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 20 – 50kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 50 – 80kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 80kg – xuất chuồng.
Dùng cho heo cho heo nái hậu bị, mang thai.
Dùng cho heo nái nuôi con giống tốt. Hoặc heo nọc (100kg thể trọng trở lên)