Banner_vien_cam

Thức Ăn Cho Vịt

Dùng cho vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm
Dùng cho vịt đẻ siêu trứng
Dùng cho vịt vỗ béo
Dùng cho vịt  từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho Vịt siêu thịt từ 01- 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt siêu thịt từ 01- 21 ngày tuổi
Dùng cho con từ 01- 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
Dùng cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt vỗ béo
Dùng cho vịt thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất bán
Dùng cho vịt đẻ siêu trứng
Dùng cho vịt, ngan đẻ giống
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm