Banner_vien_cam

Sản phẩm

Chúng tôi luôn lấy chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi cho sự phát triển của mình, cam kết đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo an toàn cho vật nuôi và an toàn cho cộng đồng.
Dùng cho heo con từ 05 ngày tuổi đến 35 ngày tuổi
 Dùng cho heo con tập ăn đến 20kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 12 – 30kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 30 – 70kg
Dùng cho heo thịt giống tốt từ 70kg – xuất chuồng.
Dùng cho heo cho heo nái hậu bị, mang thai.
Dùng cho heo nái nuôi con giống tốt. Hoặc heo nọc (100kg thể trọng trở lên) 
Dùng cho heo sữa từ 05 ngày tuổi đến 8kg
Dùng cho heo con từ tập ăn đến khi đạt 20 kg thể trọng
Dùng cho heo siêu nạc từ 12kg đến 25kg
Dùng cho heo siêu nạc từ 12kg đến 25kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg.
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 80 kg trở lên
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 20kg đến 50kg
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 50kg - 80kg (hoặc heo thịt từ 15kg - 30kg)
Dùng cho heo thịt siêu nạc từ 95 kg đến khi xuất chuồng
Dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà siêu thịt từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà đẻ thương phẩm
Dùng cho gà hậu bị từ 9 – 18 tuần tuổi
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng siêu thịt từ 11 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 10 ngày tuổi
Dùng cho gà thịt từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà con từ 01 đến 30 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 10 ngày tuổi
Dùng cho gà thịt từ 31 đến 60 ngày tuổi.
Dùng cho vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm
Dùng cho vịt đẻ siêu trứng
Dùng cho vịt vỗ béo
Dùng cho vịt  từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho Vịt siêu thịt từ 01- 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt siêu thịt từ 01- 21 ngày tuổi
Dùng cho con từ 01- 21 ngày tuổi
Dùng cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến xuất bán.
Dùng cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho vịt vỗ béo
Dùng cho vịt thịt từ 01 ngày tuổi đến xuất bán
Dùng cho vịt đẻ siêu trứng
Dùng cho vịt, ngan đẻ giống
Dùng cho vịt đẻ thương phẩm
Dùng cho bò sữa
Dùng cho bò lai sind, bò thịt, bò vỗ béo, bê
Dùng cho bò lai Sind, bò thịt, bò vỗ béo, bê
Dùng cho bò sữa
Dùng cho chim cút đẻ trứng
Dùng cho chim cút hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi
Dùng cho cút hậu bị
Dùng cho chim cút đẻ trứng
Dùng cho cá nước ngọt từ 5 gr trở lên
Dùng cho cá nước ngọt từ 200 đến 500 gr
Dùng cho cá nước ngọt trên 500 gr
Dùng cho cá nước ngọt từ 500 gr trở lên
Dùng cho cá nước ngọt từ 20 đến 200 gr
Dùng cho dê con từ lúc sơ sinh đến khi 60 ngày tuổi
Dùng cho dê thịt trên 60 ngày tuổi