Banner_vien_cam

Thức Ăn Cho Gà

Dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà siêu thịt từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà đẻ thương phẩm
Dùng cho gà hậu bị từ 9 – 18 tuần tuổi
Dùng cho gà lông màu vỗ béo
Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
dùng cho gà siêu thịt từ 22 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng siêu thịt từ 11 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 10 ngày tuổi
Dùng cho gà thịt từ 01 ngày tuổi đến khi xuất bán
Dùng cho gà con từ 01 đến 30 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 21 ngày tuổi
Dùng cho gà con từ 01 đến 10 ngày tuổi
Dùng cho gà thịt từ 31 đến 60 ngày tuổi.