Niềm tin chăn nuôi Việt

Danh Mục Sản Phẩm

{C}{C}{C}{C}{C}{C}
NHÃN HIỆU 
Mã số sản phẩm SP HỖN HỢP DÀNH CHO HEO Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
100S Dùng cho heo sữa từ 5 ngày tuổi đến 8kg 1 Viên
2 Viên
5 Viên
25 Viên
101S Dùng cho heo con tập ăn cho đến 20kg 25 Viên
5 Viên
102S Heo thịt siêu nạc từ 20kg - 50kg 25 Viên
40 Viên
103S Heo thịt siêu nạc từ 50kg - 80kg 25 Viên, bột
40 Viên
104S Heo thịt siêu nạc từ 80kg - xuất chuồng 25 Viên
40 Viên
106S Heo nái hậu bị, nái mang thai 25 Viên
107S Heo nái nuôi con 25 Viên, bột
102 Heo thịt siêu nạc từ 20kg - 50kg 25 Viên
40 Viên
104 Heo thịt siêu nạc từ 50kg - 90kg 25 Viên
S22 Heo thịt từ 15kg - 30kg 25 Viên, bột
S24 Heo thịt từ 30kg -70kg 25 Viên, bột
S25 Heo thịt từ 30kg -xuất chuồng 25 Viên, bột
D Heo thịt từ 15kg - 30kg 25 Viên, bột
6 Heo thịt từ 30kg - 60kg 25 Viên, bột
7 Heo thịt từ 60kg - xuất chuồng 25 Viên, bột
9 Heo nái hậu bị, nái chửa, nái khô 25 Viên, bột
10 Heo nái nuôi con 25 Viên, bột
Mã số sản phẩm SP ĐẬM ĐẶC DÀNH CHO HEO Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
S1930 Heo thịt siêu nạc từ 15kg - xuất chuồng 25 Bột
5 Bột
48A Heo thịt siêu nạc từ 5kg - xuất chuồng 25 Bột
5 Bột
109 Heo nái nuôi con, heo đực giống 25 Bột
5 Bột
Mã số sản phẩm SP HỖN HỢP DÀNH CHO BÒ Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
999 Bò sữa 25 Viên, bột
901 Bò sữa 25 Viên, bột
910 Bò thịt 25 Viên, bột
Mã số sản phẩm SP HỖN HỢP DÀNH CHO GÀ Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
220 Gà con từ 01 - 21 ngày tuổi 25 Hạt
221 Gà thịt từ 22 - 42 ngày tuổi 25 Viên
254 Gà lông màu từ 01 -28 ngày tuổi 25 Hạt
255 Gà lông màu từ 28 ngày tuổi - xuất bán 25 Viên
257 Gà lông màu từ 01 ngày tuổi - xuất bán 25 Hạt
258 Gà lông màu vỗ béo 25 Viên
271 Gà đẻ 9 tuần-18 tuần tuổi 25 Viên
272 Gà đẻ 18 tuần tuổi -loại 25 Viên
Mã số sản phẩm SP HỖN ĐẬM ĐẶC CHO GÀ Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
200 Đậm đặc Gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất bán 25 Bột
5 Bột
Mã số sản phẩm SP HỖN HỢP DÀNH CHO VỊT Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
320 Vịt con từ 01 - 21 ngày tuổi 25 Viên
355 Vịt con chạy đồng từ 01 - 21 ngày 25 Viên
356 Vịt chạy đồng từ 22 ngày - xuất bán 25 Viên
357 Vịt vỗ béo 25 Viên
358 Vịt thịt từ 01 ngày tuổi - xuất bán 25 Viên
370 Vịt đẻ siêu trứng 25 Viên
40 Viên
380 Vịt đẻ thương phẩm 25 Viên
40 Viên
888 Vịt đẻ thương phẩm 25 Viên
40 Viên
Mã số sản phẩm SP HỖN HỢP DÀNH CHO CÚT Bao gói/Khối lượng Dạng sản phẩm
440 Cút hậu bị từ 01 - 35 ngày tuổi 25 Bột
450 Cút đẻ 25 Bột
       
Vinafeed NEWSLETTER
Chứng nhận - Giải thưởng
Hotline
0251.3930399

Tên: Bùi Thị Thúy Kiều

02513930601

Tên: Hương

02513930399

dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : xxxxxxx cấp ngày :xx bởi xxxxxxxxx
Người đại diện : Nguyễn Giang Linh